Rośnie popularność mediacji i pojęcia polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR, ang. alternative dispute resolution), jednak działania te nadal wymagają intensywnych działań promocyjnych. Znajomość samego terminu wzrasta, jednak nadal Polakom brakuje rzetelnej informacji na temat szczegółów podejmowania i prowadzenia mediacji.  W ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zorganizowane badanie dotyczące mediacji. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej grupie Polaków oraz celowo dobieranych grupach przedstawicieli kluczowych środowisk zawodowych.

Wyniki badania nie były optymistyczne. Okazuje się, że o mediacji słyszało niewiele ponad 50% Polaków. Pokazuje to ogromną potrzebę promowania i upowszechniania wiedzy na temat tego skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów. O mediacji najczęściej Polacy słyszeli z mediów, a w szczególności z telewizji (ponad 54% wskazań). Znajomi okazują się cennym źródłem wiedzy na ten temat dla prawie 14% respondentów. Blisko 4% badanych deklarowało, że ma bezpośrednie doświadczenia z mediacją wynikające z udziału w tego typu postępowaniu.

Dotychczasowe kampanie promujące mediacje okazują się być nie do końca skuteczne. Do głównych zainteresowanych nie dotarły one z przekazem. Jedynie 16% interesariuszy deklaruje, że spotkało się z nimi. Najczęściej znajomość kampani promujących mediację deklarują mediatorzy. Blisko połowa z nich spotkała się z tego typu treściami. Respondenci biorący udział w badaniu deklarowali, że konieczne jest podjęcie działań promocyjnych na możliwie szeroką skalę. Aż 63% badanych wskazało na konieczność wykorzystania telewizji do informowania ogółu społeczeństa o mediacji. Bardzo popularnym narzędziem wskazywanym przez respondentów okazał się być także Internet – tutaj pojawia się blisko 35% wskazań.

Polacy nadal nie wiedzą jakiego rodzaju spory można rozwiązywać za pomocą mediacji. Ponad połowa badanych chciałaby uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie.

Potrzeby informacyjne na temat mediacji:

  • jakie spory nadają się do mediacji – 52%
  • przebieg procesu mediacji – 50%
  • ile kosztuje mediacja – 44%
  • organizacje udzielające wsparcia w mediacji – 42%
  • kto może korzystać z mediacji – 38%

Wyniki badań pokazują, że mediacja, jak i inne polubowne metody rozwiązywania sporów, nadal wymagają intensywnych działań promocyjnych. Dotychczasowe inicjatywy propagujące wiedzę na ten temat trafiły do sędziów i mediatorów, nie do odbiorców końcowych mediacji.