Przedsiębiorco,

jeśli jesteś w grupie 84% polskich firm, które mają problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy na czas i wiesz, czym są problemy z płynnością finansową to zdecydowanie powinieneś przeczytać ten post. Już za kilka dni, 1 grudnia 2015 r. wchodzą w życie przepisy, które ułatwią Ci spłatę należności wobec ZUS w ramach układu ratalnego. Czym jest układ ratalny? To możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z ZUS.

Co Ci da rozłożenie zadłużenia na raty? Będziesz mógł spłacać zadłużenie przez dłuższy okres. Od następnego dnia po dniu, w którym złożysz wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, ZUS nie będzie naliczał odsetek, a jedynie opłatę
prolongacyjną. Stanowi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Zostanie również zawieszone prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Co ZUS może rozłożyć na raty? Może rozłożyć całe zadłużenie, jeżeli dotyczy ono składek
na Twoje ubezpieczenia. Jeżeli zadłużenie dotyczy innych osób, takich, za które byłeś zobowiązany
opłacać składki (np. pracowników, zleceniobiorców), to jeśli wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty złożysz przed 1 grudnia 2015 r., ZUS może rozłożyć na raty tylko część zadłużenia. Pozostałe zadłużenie musisz bezzwłocznie zapłacić.

Co musisz zrobić, aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty? Musisz złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, opłacać bieżące składki, jeżeli nadal prowadzisz działalność. Jeśli masz zadłużenie w ZUS z tytułu kosztów egzekucyjnych, to musisz je zapłacić lub wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty.

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty powinien zawierać:

  • informację o tym, co chcesz, aby ZUS rozłożył na raty (okres zadłużenia, kwota zadłużenia),
  • Twoją propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość,
  • wskazanie powodów zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek,
  • wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że nie jesteś w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia,
  • określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w ZUS lub na stronie www.zus.pl), dokumenty obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości
płatnicze (np. roczne zeznania PIT, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów, sprawozdania finansowe, za ostatnie 3 lata) oraz dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą.

Wniosek można złożyć pisemnie, ustnie do protokołu, elektronicznie lub telefonicznie. Rozłożenie zadłużenia na raty ma formę umowy cywilnoprawnej. Zmiana warunków umowy (zmianę terminu płatności rat lub ich wysokości, skrócenie lub wydłużenie okresu spłaty należności) ma formę aneksu do umowy.