Jednym z elementów promowania i wdrażania idei polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych są regionalne Centra Arbitrażu i Mediacji (CAM), które powstały z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki.
Centra te mieszczą się w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie, świadczą usługi mediacji i arbitrażu dla przedsiębiorców, organizują również wydarzenia mające na celu upowszechnienie pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.
Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwiązywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.
Korzyści z CAM:
– zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych,
– przyspieszenie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego,
– znaczące obniżenie kosztów rozwiązywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami,
– rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami,
– zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców,
– popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.
Na stronach internetowych poświęconych CAM znajdują się praktyczne informacje o procesie mediacyjnym, regulaminy, zasady etyki zawodu mediatora, listy mediatorów i przykłady konkretnych sporów (studia przypadku, zawierające opis przebiegu procesu mediacji), opracowane przez poszczególne centra.
www.caim.gov.pl oraz www.mediacjegospodarcze.gov.pl