Upowszechnienie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej i obniżenie kosztów jego użytkowania to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dokument został 18 czerwca 2015 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt zawiera m.in rozwiązania służące wzmocnieniu ochrony dłużnika, a zwłaszcza konsumenta, przed niesłusznym wpisem oraz podniesieniu pewności co do wpisów. Propozycje w tym zakresie to m.in wprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed wpisem do rejestru, opracowanie katalogu zdarzeń, które zwykle dają podstawę do aktualizacji wpisu, oraz ograniczenie czasu na wpis – do 10 lat od dnia wymagalności długu konsumenta. Ponadto nowe przepisy mają również usprawnić obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie przekazywania danych gospodarczych pomiędzy biurami informacji gospodarczej.

Resort gospodarki zakłada, że proponowane zmiany obniżą ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększą bezpieczeństwo obrotu i podniosą poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.
Obecny system informacji gospodarczych oparty o konkurujące ze sobą komercyjne biura informacji gospodarczej nie zapewnia przedsiębiorcom wystarczająco taniego i powszechnego dostępu do danych niezbędnych do oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta.Dane o sytuacji finansowej przedsiębiorców i konsumentów są rozproszone w wielu bazach danych. Ministerstwo gospodarki uważa, że funkcjonujące biura informacji gospodarczej nie w pełni wykorzystują możliwości ustawowe. Przez 10 lat obowiązywania regulacji nie powstał jednolity i tani dla obywateli system. Według resortu gospodarki obecny system wymaga uzupełnienia o silniejsze instrumenty chroniące słuszne interesy dłużnika, które zapewnią także należyty poziom ochrony. Niektóre obowiązujące rozwiązania prawne budzą także wątpliwości konstytucyjne.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest poprawa efektywności systemu informacji o wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez:
– zobowiązanie biur informacji gospodarczej do wzajemnego przekazywania posiadanych informacji gospodarczych i wprowadzenie jednego wniosku o udostępnienie informacji gospodarczych z wszystkich biur tzw. wniosek jednolity,
– umożliwienie biurom dostępu do informacji o niektórych o zobowiązaniach publicznoprawnych,
– zwiększenie ochrony konsumentów poprzez ograniczenie możliwości udostępniania informacji o zobowiązaniach przedawnionych,
– udostępnianie w biurach informacji gospodarczej informacji o bezskutecznych egzekucjach,
– umożliwienie przekazywania informacji o wierzytelnościach niestwierdzonych tytułem egzekucyjnym, w celu wyeliminowania wątpliwości konstytucyjnych,
– stworzenie w ustawie katalogu typowych klauzul (sytuacji prawnych), których wystąpienie obligowałoby biuro lub wierzyciela do określonych zachowań.