Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta to jeden z głównych elementów polityki kredytowej firmy. Ocena ta opiera się na wewnętrznych oraz zewnętrznych źródłach informacji. Zewnętrznymi źródłami informacji są między innymi biura informacji gospodarczej, które oprócz informacji negatywnych – dotyczących zobowiązań przeterminowanych – gromadzą również pozytywne informacje gospodarcze.

Czym więc jest pozytywna informacja gospodarcza?
To wpis do biura informacji gospodarczej potwierdzający terminowe wywiązanie się przedsiębiorców lub konsumentów ze swoich zobowiązań płatniczych.

W Polsce usługa ta jest oferowana przez wszystkie cztery biura informacji gospodarczej:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Instytucje te przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530).

Pozytywna informacja gospodarcza może być przekazana do biura informacji gospodarczej przy spełnieniu dwóch warunków:
– zobowiązanie zostało uregulowane w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni,
– od chwili spełnienia zobowiązania upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy.

Co zawiera pozytywna informacja gospodarcza?
– dane dotyczące wierzyciela,
– dane dotyczące podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie,
– łączną kwotę i walutę zobowiązania,
– datę wymagalności zobowiązania oraz jego spełnienia.

Informację pozytywną może przekazać do biura informacji gospodarczej podmiot lub osoba, której dotyczyło zobowiązanie:
– na wniosek osoby, firmy lub innego podmiotu, który terminowo uregulował należność produkty lub usługi,
– z własnej inicjatywy, ale za zgodą kontrahenta/klienta, który na czas zapłacił za produkty lub usługi.

Jakie korzyści czerpią firmy z posiadania pozytywnej informacji gospodarczej? Przede wszystkim jest to potwierdzenie ich wiarygodności finansowej, element budowania pozytywnego wizerunku firmy, jak również dobrych relacji z kontrahentami.

Pozytywna informacja gospodarcza jest również argumentem w czasie negocjacji lepszych warunków współpracy, pokazuje, że firma dba o swoje finanse i świadomie buduje relacje biznesowe oparte na zaufaniu i uczciwości.

A jak udzielanie pozytywnej informacji gospodarczej wpływa na relacje z kontrahentami i klientami? Motywuje ich do płacenia na czas, wpływa na zacieśnienie współpracy oraz na obniżenie poziomu należności przeterminowanych.

Rośnie świadomość ekonomiczna polskich firm, nadal jednak nie wykorzystują potencjału informacji gospodarczej w weryfikacji kontrahentów i opracowywaniu polityki kredytowej. Wyniki badania „Audyt windykacyjny” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Keralla Research dla firmy Kaczmarski Inkasso pokazują, że 44% firm nie sprawdza wiarygodności kontrahentów przed nawiązaniem współpracy. Spośród tych firm, które sprawdzają potencjalnych partnerów jedynie 24,5% korzysta z biur informacji gospodarczej.

W Polsce wiedza na temat informacji pozytywnej jest wciąż słabo rozpowszechniona. Polskie firmy nieufnie podchodzą do przekazywania pozytywnych informacji gospodarczych, obawiając się, że ujawnione dane zostaną wykorzystane przez konkurencję.
Takie nastawienie musi się zmienić, by system informacji gospodarczej spełniał swoją rolę. Doświadczenia państw zachodnich pokazują bowiem, że połączenie informacji o zobowiązaniach spłacanych terminowo oraz tych płaconych z opóźnieniem pozwala dokładniej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i uniknąć problemów z płynnością finansową, daje bowiem pełny obraz rzetelności firm i konsumentów – podstawy zaufania w obrocie gospodarczym.