Dziś dla odmiany nie o procesach lecz o ludziach, ponieważ proces biznesowy to ludzie. To oni decydują o przebiegu i efektach procesu. Z punktu widzenia zarządzania proces to logiczna sekwencja powiązanych ze sobą czynności, które prowadzą do realizacji określonego celu. Skupmy się zatem na osobach, które sterują procesem i wykonują poszczególne etapy działań. Skupmy się czynniku ludzkim i rolach w procesie.

Podstawową rolę w procesie biznesowym odgrywa właściciel procesu – osoba odpowiedzialna za przebieg procesu, jego projektowanie, zarządzanie zmianami i ciągłe doskonalenie. Do jego zadań należy monitorowanie procesu, określanie wskaźników, celów i ról odgrywanych w procesie.

Każdy proces biznesowy ma klienta – osobę, dział lub podmiot gospodarczy, który jest odbiorcą końcowym procesu i jego efektu. To klient procesu określa wymagania i czas realizacji procesu.

Last but not least – uczestnik procesu. To osoba lub jednostka organizacyjna realizująca proces lub wykonująca jeden z jego etapów. Odpowiada za realizację zdefiniowanych i przypisanych do niego czynności w procesie.

Ogromne znaczenie w podejściu procesowym do zarządzania ma określenie celów procesu, które powinny być mierzalne i jasne dla wszystkich zaangażowanych osób: właściciela, klienta i uczestnika. Tylko wtedy proces ma sens, gdy staje się platformą porozumienia i realizacji określonych celów firmy, nie autonomicznych celów poszczególnych osób lub działów.