Mija drugi miesiąc obowiązywania nowych przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Poniżej przypominamy najważniejsze z nich.

Termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami
W transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Możliwość jego wydłużenia przewidziana została tylko po spełnieniu określonego warunku – wyraźne ustalenie stron, które nie może być jednak rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, mimo braku ww. przesłanki, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku (odsetki w tej wysokości obowiązują od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki.

Termin zapłaty w transakcjach z podmiotem publicznym
W transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi (w których podmiot publiczny jest dłużnikiem) termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekraczać co do zasady 30 dni kalendarzowych, chyba że określenie dłuższego terminu będzie obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi elementami umowy. Termin ten w żadnym jednak przypadku nie będzie mógł przekroczyć 60 dni kalendarzowych. 60-dniowy termin jako zasada przewidziany został dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi (głównie szpitali). Wskazanie w umowie terminu dłuższego traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku (odsetki w tej wysokości obowiązują od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.).

Odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – możliwość naliczenia przez wierzyciela, gdy dłużnik nie zapłacił należności w terminie
W transakcjach handlowych, w przypadku gdy wierzyciel spełnił swoje świadczenie (poprzez dostarczenie towaru lub wykonanie usługi), a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w wezwaniu do zapłaty (np. doręczonej fakturze), przysługiwać mu będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,50 % w skali roku (odsetki w tej wysokości obowiązują od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.).

Odsetki ustawowe – możliwość naliczenia przez wierzyciela, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni
W przypadku gdy strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.

Termin na procedurę badania towaru lub usługi
Ustawa wprowadza maksymalny, 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową.

Zwrot kosztów dochodzenia należności
Ustawa wprowadza ryczałtową kwotę jako tzw. rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro.

Uprawnienie do naliczenia rekompensaty możliwe będzie od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty.

Rekompensata przysługuje co do zasady od transakcji handlowej. W przypadku jednak gdy strony w umowie ustalą, że świadczenie pieniężne będzie spełniane częściami, uprawnienie do rekompensaty przysługuje w stosunku do każdej niezapłaconej części.

Jeśli koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania zwrotu wszelkich wydatków jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, a które przewyższyły wysokość rekompensaty.

Możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym
Dochodzenie roszczeń z ustawy możliwe jest w postępowaniu nakazowym, które ma charakter uproszczony i przyspieszony w stosunku do zwykłego postępowania sądowego. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma skutki prawomocnego wyroku.